Dự thảo Thông tư quy định danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ TT&TT giai đoạn 2023-2024

Dự thảo thông tư về danh mục hàng hóa nhóm 2 thiết bị thu phát sóng, CNTT phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy của Bộ TT&TT có gì mới?

EXTENDMAX - Ngày 08/02/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành dự thảo thông tư quy định "Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" (danh mục hàng hóa nhóm 2 là các thiết bị thu phát sóng vô tuyến, thiết bị công nghệ thông tin phải kiểm tra chất lượng nhà nước, phải chứng nhận hợp quy và/hoặc phải công bố hợp quy). Phiên bản chính thức của dự thảo này sẽ thay thế Thông tư 02/2022/TT-BTTTT và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

Cập nhật: Phiên bản chính thức của dự thảo này, Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT, đã được ban hành chính thức ngày 31/05/2023 và có hiệu lực kể từ 15/07/2023

danh-muc-san-pham-phai-chung-nhan-hop-quy-2023-2024-Vie

1. Các điểm mới của dự thảo thông tư về danh mục sản phẩm phải chứng nhận hợp quy 2023-2024:

1.1. Bộ TT&TT bổ sung vào danh mục các quy chuẩn kỹ thuật mới

(1) QCVN 18:2022/BTTTT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện) thay thế QCVN 18:2014/BTTTT

(2) QCVN 130:2022/BTTTT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz)

(3) QCVN 131:2022/BTTTT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị NB-IoT, LTE Cat M)

(4) QCVN 132:2022/BTTTT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin)

1.2. Làm rõ về phạm vi áp dụng của các quy chuẩn áp dụng đối với điện thoại 5G NR

Bộ TT&TT làm rõ về phạm vi áp dụng của QCVN 127:2021/BTTTTQCVN 129:2021/BTTTT đối với điện thoại di động và thiết bị đầu cuối 5G NR. Những sản phẩm điện thoại thông minh phải hoạt động ở cả các băng tần 5G NR độc lập (5G SA) và 5G lai ghép (NSA) và sẽ áp dụng chứng nhận hợp quy đồng thời cả 2 quy chuẩn này.

1.3. Cập nhật mã HS của hàng hóa theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC

Danh mục SPHH nhóm 2 đã được cập nhật mã HS và mô tả hàng hóa theo nội dung tại Quyết định số 2125/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục SPHH có khả năng gây mất an toàn. Trong phiên bản dự thảo này, các mã HS mới (hoặc mã HS đã thay đổi) được đưa vào danh mục để thuận tiện trong việc tra cứu và áp dụng

1.4. Một số điều chỉnh nhỏ khác về danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2

 • Sửa đổi, bổ sung mô tả sản phẩm, hàng hóa đối với thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID) nêu tại mục 2.8 Phụ lục I (không bao gồm các thiết bị đã nêu tại mục 4.2 Phụ lục II), và mô tả sản phẩm, hàng hóa đối với thiết bị tại mục 4.1 Phụ lục II (thống nhất với quy chuẩn áp dụng).
 • Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn, bao gồm cả NFC, hoạt động ở các băng tần 13,553-13,567 MHz; 26,957-27,283 MHz; 40,66-40,7 MHz; 5725-5850 MHz, 24,00-24,25 GHz được chuyển từ Phụ lục 1 (phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy) sang Phụ lục 2 (chỉ phải công bố hợp quy)
 • Bổ sung các ghi chú áp dụng đối với QCVN 47:2015/BTTTT; QCVN 132:2022/BTTTT.
 • Thay đổi quy chuẩn an toàn điện áp dụng đối với điện thoại DECT từ QCVN 22:2010/BTTTT & QCVN 22:2021/BTTTT sang áp dụng QCVN 132:2022/BTTTT
 • Danh mục SPHH nhóm 2 bổ sung Thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA tại mục 1.1.16 (áp dụng QCVN 131:2022/BTTTT mới ban hành), và cắt bỏ thiết bị Máy phát thanh FM cá nhân tại mục 2.10 (thiết bị không nhập khẩu nhiều năm).

1.5. Thời hạn hiệu lực của dự thảo thông tư về danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2

Dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT dự kiến chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/07/2023.

2. Phân tích và khuyến nghị của ExtendMax về việc áp dụng dự thảo thông tư:

a. Phân tích và khuyến nghị về việc áp dụng QCVN 132:2022/BTTTT

 • Riêng đối với điện thoại DECT, QCVN 132:2022/BTTTT được liệt kê ở Phụ lục 1 và có dấu ghi chú (***), điều này có nghĩa là QCVN 132:2022/BTTTT là quy chuẩn áp dụng để chứng nhận hợp quy cho điện thoại DECT. Do vậy, các điện thoại DECT đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 22:2010/BTTTT và/hoặc QCVN 22:2021/BTTTT sẽ phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy lại theo QCVN 132:2022/BTTTT để tiếp tục được nhập khẩu sau ngày 01/07/2023.
 • Đối với các sản phẩm khác như như máy tính xách tay, máy tính để bàn, TiVi, máy tính bảng, Set-top-box... QCVN 132:2022/BTTTT được xác nhận là quy chuẩn công bố hợp quy theo phương thức doanh nghiệp tự đánh giá sự phù hợp (không phải là quy chuẩn áp dụng để chứng nhận hợp quy). Do vậy, việc áp dụng QCVN 132:2022/BTTTT không gây ảnh hưởng đến các giấy chứng nhận hợp quy đã cấp trước ngày 01/01/2024 cho các sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 132:2022/BTTTT
 • Bộ TT&TT (tạm thời) chấp nhận kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm trong nước và nước ngoài được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 theo các yêu cầu kỹ thuật tương ứng trong tiêu chuẩn IEC 62368-1:2018 đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn QCVN 132:2022/BTTTT cho đến khi có hướng dẫn khác của Bộ TT&TT. Tương ứng theo đó, tổ chức cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy (hãng sản xuất, tổ chức cá nhân nhập khẩu) phải nộp giấy chứng nhận phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực cùng với bộ hồ sơ đề nghị Chứng nhận hợp quy và/hoặc Công bố hợp quy.

b. Khuyến nghị về việc áp dụng QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT

Do các phòng thử nghiệm trong nước vẫn chưa đủ điều kiện để thử nghiệm QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT cho điện thoại và thiết bị đầu cuối 5G NR, dự kiến Bộ TT&TT sẽ tiếp tục cho phép sử dụng kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong và ngoài nước có chứng nhận ISO/IEC 17025 để phục vụ việc chứng nhận hợp quy.

Trong giai đoạn vừa qua, các doanh nghiệp nhập khẩu gặp nhiều khó khăn trong việc chứng nhận điện thoại 5G NR chủ yếu bởi các lý do kết quả thử nghiệm nước ngoài theo ETSI EN được miễn một số chỉ tiêu thử nghiệm theo quy định của CE rules, nhưng các chỉ tiêu này vẫn được Cục Viễn thông yêu cầu cung cấp kết quả thử nghiệm để chứng nhận hợp quy theo QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2029/BTTTT. Đây là yêu cầu đã phát sinh trong giai đoạn vừa qua, không phải là yêu cầu mới, nhưng lại là yêu cầu mà nhiều hãng sản xuất hoặc công ty nhập khẩu khó đáp ứng nhất do chi phí thử nghiệm 5G NR rất cao mà phần thử nghiệm thêm theo yêu cầu này lại chỉ để chứng nhận cho mỗi Việt Nam. Để được chứng nhận hợp quy thuận lợi, các hãng sản xuất và công ty nhập khẩu nên chủ động thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu của ETSI, bao gồm cả các chỉ tiêu được miễn giảm theo quy định CE RED.

Kể từ ngày 01/07/2023 các điện thoại di động và thiết bị đầu cuối sử dụng công nghệ thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G NR) bắt buộc phải hỗ trợ cả chế độ 5G độc lập SA và chế độ 5G lai ghép NSA

c. Khuyến nghị về các thử nghiệm sản phẩm có tần số trên 40GHz

Hiện tại điều kiện của các phòng thử nghiệm trong nước vẫn bị giới hạn và có thể gặp khó khăn trong việc thử nghiệm các sản phẩm có tần số phát sóng trên 40GHz như QCVN 123:2021/BTTT, QCVN 124:2021/BTTT, QCVN 127:2021/BTTTT and QCVN 129:2021/BTTTT. Do vậy, nhiều khả năng Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chấp thuận cho phép sử dụng kết quả thử nghiệm nước ngoài do phòng thử nghiệm đạt ISO / IEC 17025 ban hành. Việc chấp nhận kết quả thử nghiệm này sẽ được ban hành bằng một văn bản hướng dẫn riêng tương tự như văn bản số 2361/BTTTT-KHCN.

d. Nội dung trong thông tư mà có thể doanh nghiệp sẽ gặp lúng túng khi áp dụng:

→ Bộ TT&TT quy định "Thiết bị Ra đa dùng cho tàu thuyền đi biển nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng theo Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ, nhưng vẫn phải thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa vào sử dụng". Tuy nhiên, theo Nghị định số 132/2008/ND-CP (được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/ND-CP và Nghị định số 154/2018/ND-CP" thì "hoạt động công bố hợp quy là việc thực hiện quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu". Do vậy doanh nghiệp sẽ cần liên hệ để được hướng dẫn về phương thức công bố hợp quy không thông qua quá trình "đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu".

e. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác được ban hành trong thời gian gần đây:

Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác có dự thảo được công bố trong thời gian gần đây như QCVN 117:2023/BTTTTQCVN 55:2023/BTTTT sẽ được tích hợp và đưa vào Thông tư quy định danh mục hàng hóa nhóm 2 trong giai đoạn 2024-2025, áp dụng từ ngày 01/07/2024

Tải toàn văn dự thảo thông tư: https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14884/04_2023_TT-BTTTT.html 

Thông tin liên hệ để được tư vấn về nhập khẩu và hợp quy

CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

Hotline: 0915 836 555 | Hanoi: 024 6666 3066

Email: consultant@extendmax.vn | phuong.tran@extendmax.vn

Hotline chuyên gia tư vấn giấy phép Mật mã dân sự: 0915 836 555

Trụ sở chính: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Phòng thử nghiệm: Biệt thự BT02-21 KĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

 

Nếu bạn thấy bài viết hướng dẫn của chúng tôi là hữu ích và có giá trị áp dụng trong thực tế, xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách đánh giá ở phần dưới của bài viết, để lại bình luận, và chia sẻ bài viết tới những người bạn hoặc những người làm việc cùng ngành nhập khẩu, logistics. Đánh giá của bạn sẽ là động lực lớn để chúng tôi viết các hướng dẫn thủ tục chi tiết hơn, có giá trị hướng dẫn hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về các quy định pháp luật, thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội