Tìm kiếm

Tin tức

Luật Viễn Thông 2023 - Luật số 24/2023/QH15

Luật Viễn Thông 2023 - Luật số 24/2023/QH15

Luật Viễn Thông số 24/2023/QH15 quy định về hoạt động viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; quản lý nhà nước về viễn thông