Quy trình nhập khẩu sản phẩm thu phát sóng, công nghệ thông tin trên một trang A4

Toàn bộ quy trình nhập khẩu sản phẩm thu phát sóng, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ TT&TT thu gọn lại trên một trang A4

Quy trình nhập khẩu hàng hoá là thiết bị thu phát sóng, công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý được ExtendMax thu gọn lại trên một trang giấy bao gồm các bước đăng ký kiểm tra chất lượng, thử nghiệm, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) thực hiện tại Cục Viễn thông và các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận hợp quy. Trong quy trình rút gọn này, chúng tôi liệt kê toàn bộ các văn bản pháp quy điều chỉnh thủ tục nhập khẩu cùng các chú giải quan trọng đối với bạn

 

Quy trình nhập khẩu 1 - Hãng sản xuất ĐÃ CÓ giấy ISO 9001

Áp dụng đối với hàng hoá thu phát sóng, công nghệ thông tin được sản xuất bởi dây chuyền có giấy chứng nhận ISO 9001 hoặc giấy chứng nhận tương đương có thể xác thực online. Giấy chứng nhận hợp quy được cấp có hiệu lực 3 năm, được sử dụng lại cho lô hàng tiếp theo, không giới hạn số lượng lô hàng và số lượng sản phẩm nhập khẩu

Bước thực hiện Mô tả Tài liệu cần thiết Thời gian thực hiện Người thực hiện Chi phí Căn cứ pháp lý Ghi chú
1 Đăng ký kiểm tra chất lượng (1) Invoice, Waybill, PO
(2) Catalogue sản phẩm
(3) Bản scan giấy DKKD của công ty nhập khẩu
(4) Các biểu mẫu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP do EXTENDMAX soạn thảo để KH ký, đóng dấu
02-03 ngày
 
  extendmax  
 
Phí dịch vụ của ExtendMax
(không có phí nhà nước)
Nghị định 74/2018/NĐ-CP
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 10/2023/TT-BTTTT
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT 
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
 
2 Thông quan hàng hóa   Forwarder / khách hàng    
3 Thử nghiệm sản phẩm mẫu (1) 01 sản phẩm mẫu và phụ kiện
(2) Catalogue sản phẩm
(3) Hướng dẫn sử dụng (nếu có)
02-03 tuần
 
  extendmax  
 
Phí thử nghiệm: tùy theo tính năng sản phẩm (phí trả hộ)

Phí dịch vụ của ExtendMax
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 10/2023/TT-BTTTT
Thông tư 08/2021/TT-BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm
Khách hàng tự lấy mẫu và bàn giao cho ExtendMax để tiến hành thử nghiệm
4 Chứng nhận hợp quy (1) Catalogue sản phẩm
(2) 01 bản sao công chứng giấy DKKD của công ty nhập khẩu cho lần đầu nộp hồ sơ
(3) Giấy chứng nhận ISO 9001 của NSX
(4) Các biểu mẫu theo quy định của tổ chức chứng nhận, do ExtendMax soạn thảo để KH ký, đóng dấu
(5) Kết quả thử nghiệm
01-02 tuần
 
  extendmax  
 
Phí thử nghiệm: tùy theo tính năng sản phẩm (phí trả hộ)

Lệ phí chứng nhận: tùy theo tính năng sản phẩm (phí trả hộ)

Phí dịch vụ của ExtendMax
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 10/2023/TT-BTTTT
Thông tư 08/2021/TT-BTTTT
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực 3 năm
5 Công bố hợp quy cho lô hàng (1) Bản scan giấy DK Kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn Thông
(2) Catalogue sản phẩm
(3) Giấy Chứng nhận hợp quy (sản phẩm Phụ lục 1)
(4) Bản tự đánh giá sự phù hợp của Nhà sản xuất kèm theo giấy uỷ quyền hoặc bản tự đánh giá của Công ty nhập khẩu
(5) Các biểu mẫu do EXTENDMAX soạn thảo để KH ký, đóng dấu
01 ngày
 
  extendmax  
 
Phí dịch vụ của ExtendMax
(không có phí nhà nước)
Nghị định 74/2018/NĐ-CP
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 10/2023/TT-BTTTT
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
Chứng nhận hợp quy chỉ áp dụng đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục 1 Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
               
Ghi chú:
(1) Các sản phẩm có chức năng thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ Lục 1 thuộc diện bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy
(2) Các sản phẩm có tên liệt kê ở Phụ lục 2  (của Thông tư 02/2024/TT-BTTTT) nhưng có tính năng thuộc Phụ lục 1 thì vẫn thuộc diện phải chứng nhận hợp quy.
(3) Đối với các sản phẩm đặc biệt, khó set up để thử nghiệm thì thời gian thử nghiệm có thể dài hơn thông thường

 

Quy trình nhập khẩu 2 - Hãng sản xuất KHÔNG có giấy ISO 9001

Áp dụng đối với hàng hoá thu phát sóng, công nghệ thông tin được sản xuất bởi dây chuyền không có giấy chứng nhận ISO 9001 hoặc giấy chứng nhận tương đương có thể xác thực online. Giấy chứng nhận hợp quy được cấp có chỉ có hiệu lực cho một lô hàng, không được sử dụng lại cho lô hàng tiếp theo.

Bước thực hiện Mô tả Tài liệu cần thiết Thời gian thực hiện Người thực hiện Chi phí Căn cứ pháp lý Ghi chú
1 Đăng ký kiểm tra chất lượng (1) Invoice, Waybill, PO
(2) Catalogue sản phẩm
(3) Bản scan giấy DKKD của công ty nhập khẩu
(4) Các biểu mẫu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP do EXTENDMAX soạn thảo để KH ký, đóng dấu
02-03 ngày
 
  extendmax  
 
Phí dịch vụ của ExtendMax
(không có phí nhà nước)
Nghị định 74/2018/NĐ-CP
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT 
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
 
2 Thông quan hàng hóa   Forwarder / khách hàng    
3 Đăng ký chứng nhận hợp quy (1) Catalogue sản phẩm
(2) 01 bản sao công chứng giấy DKKD của công ty nhập khẩu cho lần đầu nộp hồ sơ
(3) Hồ sơ lô hàng (Invoice, PO, Waybill, Packing List, Tờ khai HHXNK)
(4) Các biểu mẫu theo quy định của tổ chức chứng nhận, do ExtendMax soạn thảo để KH ký, đóng dấu
 
 
  extendmax  
 
  Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 08/2021/TT-BTTTT
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
Đăng ký chứng nhận phải tiến hành trước khi thử nghiệm
4 Lấy mẫu thử nghiệm Địa chỉ lưu kho, bảo quản hàng hoá 03-05 ngày và ExtendMax
Tổ chức chứng nhận

Phí đi lấy mẫu của tổ chức chứng nhận

Phí dịch vụ của ExtendMax
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT Cán bộ của tổ chức chứng nhận lấy mẫu ngẫu nhiên và niêm phong mẫu
5 Thử nghiệm sản phẩm mẫu (1) 01 sản phẩm mẫu và phụ kiện
(2) Catalogue sản phẩm
(3) Hướng dẫn sử dụng (nếu có)
02-03 tuần
 
  extendmax  
 
Phí thử nghiệm: tùy theo tính năng sản phẩm (phí trả hộ)

Phí dịch vụ của ExtendMax
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 08/2021/TT-BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm
ExtendMax thay mặt khách hàng tiến hành thử nghiệm sản phẩm tại phòng thử nghiệm được chỉ định
6 Chứng nhận hợp quy (1) Kết quả thử nghiệm sản phẩm mẫu của lô hàng (có niêm phong của tổ chức chứng nhận) 01-02 tuần
 
  extendmax  
 
Lệ phí chứng nhận: tùy theo tính năng sản phẩm và biểu phí của tổ chức chứng nhận (phí trả hộ)

Phí dịch vụ của ExtendMax
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 08/2021/TT-BTTTT
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
Quy định nội bộ của Tổ chức chứng nhận
Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có hiệu lực cho một lô hàng (lô hàng nhập khẩu tiếp theo sẽ phải chứng nhận lại)
7 Công bố hợp quy cho lô hàng (1) Bản scan giấy DK Kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn Thông
(2) Catalogue sản phẩm
(3) Giấy Chứng nhận hợp quy (sản phẩm Phụ lục 1)
(4) Bản tự đánh giá sự phù hợp của Nhà sản xuất kèm theo giấy uỷ quyền hoặc bản tự đánh giá của Công ty nhập khẩu
(5) Các biểu mẫu do EXTENDMAX soạn thảo để KH ký, đóng dấu
01 ngày
 
  extendmax  
 
Phí dịch vụ của ExtendMax
(không có phí nhà nước)
Nghị định 74/2018/NĐ-CP
Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT
Chứng nhận hợp quy chỉ áp dụng đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục 1 Thông tư 02/2024/TT-BTTTT
Ghi chú:
(1) Các sản phẩm có chức năng thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ Lục 1 thuộc diện bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy
(2) Các sản phẩm có tên liệt kê ở Phụ lục 2  (của thông tư Thông tư 02/2024/TT-BTTTT) nhưng có tính năng thuộc Phụ lục 1 thì vẫn thuộc diện phải chứng nhận hợp quy.
(3) Đối với các sản phẩm đặc biệt, khó set up để thử nghiệm thì thời gian thử nghiệm có thể dài hơn thông thường

 

Tìm hiểu thêm:

Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước cho hàng nhập khẩu

Thử nghiệm hàng hóa là thiết bị thu phát sóng, CNTT 

Thủ tục chứng nhận hợp quy thiết bị thu phát sóng, CNTT

Thủ tục công bố hợp quy cho thiết bị thu phát sóng, CNTT

Thông tin liên hệ để được tư vấn về quy trình nhập khẩu

CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

Hotline: 0915 836 555 | Hanoi: 024 6666 3066

Email: consultant@extendmax.vn | phuong.tran@extendmax.vn

Hotline chuyên gia tư vấn giấy phép Mật mã dân sự: 0915 836 555

Trụ sở chính: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Phòng thử nghiệm: Biệt thự BT02-21 KĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

 

Nếu bạn thấy bài viết hướng dẫn của chúng tôi là hữu ích và có giá trị áp dụng trong thực tế, xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách đánh giá ở phần dưới của bài viết, để lại bình luận, và chia sẻ bài viết tới những người bạn hoặc những người làm việc cùng ngành nhập khẩu, logistics. Đánh giá của bạn sẽ là động lực lớn để chúng tôi viết các hướng dẫn thủ tục chi tiết hơn, có giá trị hướng dẫn hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về các quy định pháp luật, thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội