Trung Tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

Tác giảTrần Thanh Phương

Tất cả những điều bạn cần biết về Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (TQC) - Tổ chức chứng nhận hợp quy trực thuộc Cục Viễn thông, Bộ TT&TT

EXTENDMAX – Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông là đơn vị sự nghiệp hành chính trực thuộc Cục Viễn thông, được thành lập năm 2020 trên cơ sở sát nhập 4 đơn vị của Cục Viễn thông bao gồm Trung tâm Đo lường, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3.

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông là tổ chức chứng nhận hợp quy đầu tiên được Bộ TT&TT chỉ định chứng nhận hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT.

 

Thông tin cơ bản về Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

 

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

Tên tổ chức: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông
  Telecom Metrology and Quality Center (TQC)
Loại hình: Đơn vị sự nghiệp công lập
Thành lập: Công bố thành lập ngày 10/09/2020
Chức năng, nhiệm vụ: Giám sát, đo kiểm, kiểm định, chứng nhận trong lĩnh vực viễn thông và internet
Trụ sở chính: Tầng 7, 8 – Tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Website: https://tqc.gov.vn/
Email: tqc@tqc.gov.vn
Tel: +84 24 3943 6608

 

Lịch sử hình thành Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

Công bố thành lập

Bộ TT&TT công bố thành lập Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông vào ngày 10/09/2020 trên cơ sở sát nhập 04 Trung tâm của Cục Viễn thông bao gồm

 • Trung tâm Đo lường (Quản lý phòng thử nghiệm Vilas 103)
 • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1
 • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (Nay là chi nhánh Tp. HCM của TQC)
 • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 (Nay là chi nhánh Tp. Đà Nẵng của TQC)

Ban Giám đốc thời kỳ đầu

 • Ông Nguyễn Phi Tuyến - Giám đốc
 • Ông Bùi Ngọc Dũng - Phó Giám đốc
 • Ông Lỗ Quốc Việt - Phó Giám Đốc quản lý chi nhánh Miền Nam
 • Ông Vũ Long - Phó Giám đốc quản lý chi nhánh Miền Trung

 

Sơ đồ tổ chức và các địa chỉ trụ sở hoạt động của TQC

Sơ đồ tổ chức của TQC

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông
Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông - Nguồn ảnh: https://tqc.gov.vn/

Các địa chỉ hoạt động

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 7, 8 – Tòa nhà Cục Viễn thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

SĐT liên hệ: + 84 24 3943 6608

Trụ sở chính của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông ở tòa nhà VNTA

Trụ sở chính của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông ở tòa nhà VNTA

 

Chi nhánh Miền Nam:

Địa chỉ: Số 60, đường Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT liên hệ: + 84 28 3991 9066

Chi nhánh Miền Nam của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

Chi nhánh Miền Nam của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

Chi nhánh Miền Trung:

Địa chỉ: Số 42, đường Trần Quốc Toản, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

SĐT liên hệ: + 84 23 6358 8322

Các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của TQC

 • Thực hiện giám sát các chỉ số phát triển viễn thông, internet đế làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xây dựng chính sách trong lĩnh vực viễn thông và internet.
 • Tổ chức đo kiểm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực viễn thông và internet.
 • Thực hiện thẩm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đánh giá, cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phấm chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện giám sát chất luợng sản phẩm sau chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; giám sát thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện sau kiểm định theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện giám định về kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu về đo kiểm, kiểm định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy chuyên ngành trong lĩnh vực viễn thông và internet theo phân công của Cục trưởng Cục Viễn thông.
 • Chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng, quản lý hệ thống đo kiểm chuyên ngành viễn thông phục vụ công tác quản lý viễn thông; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Viễn thông.
 • Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động phòng thử nghiệm; hiệu chuẩn, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị đo kiểm theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực viễn thông và internet.
 • Tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành trong các lĩnh vực: dịch vụ bưu chính và chuyển phát; dịch vụ viễn thông, internet và công nghệ thông tin; mạng viễn thông, internet; kết nối viễn thông; công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông; thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Tư vấn về xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; Tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp dịch vụ, phương tiện, thiết bị phục vụ: các trường họp khẩn cấp về an ninh quốc gia, thiên tai, địch họa; công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo phân công của Cục trưởng Cục Viễn thông.
 • Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
 • Tham gia xây dựng và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo phân công của Cục trưởng Cục Viễn thông.
 • Tham gia công tác thanh tra, kiếm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực viễn thông và internet theo phân công của Cục trưởng Cục Viễn thông.
 • Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục Viễn thông; Tham gia triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận họp chuẩn, chứng nhận họp quy theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Được chủ động phát triển các hoạt động liên quan đến đo kiểm, kiểm định, chứng nhận, đánh giá sự phù họp trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và internet; tạo thêm các nguồn thu khác phù họp với chức năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.
 • Thu, quản lý và sử dụng phí và các nguồn thu từ hoạt động của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.
 • Quản lý về tổ chức, viên chức, người lao động; quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Viễn thông giao.
Mẫu giấy chứng nhận hợp quy của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông
Mẫu giấy chứng nhận hợp quy của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

 

Hồ sơ năng lực được chỉ định hoặc Công nhận của TQC

 • Quyết định số 669/QĐ-BTTTT ngày 14/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông thực hiện việc thử nghiệm.
 • Quyết định 1174/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định thực hiện việc chứng nhận đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2.
 • Quyết định số 112/QĐ-VPCNCL ngày 25/01/2024 của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA), công nhận năng lực thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 103
 • Quyết định số 50/QĐ-VPCNCL ngày 16/01/2024 của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA), công nhận năng lực chứng nhận sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012, mã số VICAS 015 - PRO

 

Theo dõi ExtendMax qua FB FanPage hoặc LinkedIn để được cập nhật những thông tin mới nhất

Hãy để lại bình luận và chia sẻ bài viết nếu bạn thấy nó hữu ích trong công việc

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội