Thử nghiệm pin lithium: Hướng dẫn chuyên sâu về quy chuẩn QCVN 101 của Bộ TT&TT

Hướng dẫn chuyên sâu về thử nghiệm pin lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT áp dụng đối với pin điện thoại mobile phone, máy tính bảng tablet, máy tính xách tay laptop

Gần đây Bộ TT&TT đã ban hành phiên bản mới của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay (điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay) - QCVN 101:2020/BTTTT với lộ trình thực hiện và thay thế QCVN 101:2016/BTTTT vào ngày 01 tháng 7 năm. 2021. Vậy sự khác biệt cùng các ảnh hưởng tác động sẽ như thế nào? Làm sao để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn mới bằng cách tốt nhất? Đo kiểm, thử nghiệm pin lithium ở phòng thử nghiệm nào? Xin vui lòng xem các câu hỏi phổ biến được đưa ra từ khách hàng và tư vấn của chúng tôi:

Q1> Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng Kết quả thử nghiệm theo QCVN 101:2016/BTTTT để lập Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp (BCTDG) để thông quan nhập khẩu pin lithium (dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay) hoặc điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021?

A1> Căn cứ các quy định của Bộ TT&TT tại Thông tư 15/2020/TT-BTTTT và QCVN 101:2020/BTTTT:

QCVN 101:2020/BTTTT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

QCVN 101:2016/BTTTT hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

QCVN 101:2020/BTTTT sẽ thay thế QCVN 101:2016/BTTTT kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

Do đó, các nhà sản xuất và tổ chức cá nhân nhập khẩu không được tiếp tục sử dụng Kết quả thử nghiệm (test report) theo QCVN 101:2016/BTTTT để làm BCTDG và Công bố hợp quy cho QCVN 101:2020/BTTTT.

 

Q2> QCVN 101:2016/BTTTT và QCVN 101:2020 có tương đương với tiêu chuẩn IEC không?

A2> QCVN 101 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IEC về yêu cầu kỹ thuật với yêu cầu về quản lý áp dụng riêng cho Việt Nam. Chi tiết như dưới đây:

QCVN 101: 2016 / BTTTT bao gồm hai phần yêu cầu kỹ thuật chính:

(1) IEC 62133:2012 – Yêu cầu về an toàn, tương đương mục 2.6 của QCVN

(2) IEC 61960:2011 – Yêu cầu về đặc tính điện, tương đương mục 2.5 của QCVN

(Bộ TT&TT coi phần an toàn vận chuyển UN 38.3 là một phần của IEC 62133:2012 nhưng chưa yêu cầu thử nghiệm phần vận chuyển)

 

QCVN 101: 2020 / BTTTT bao gồm hai phần yêu cầu kỹ thuật chính:

(1) IEC 62133-2: 2017 – Yêu cầu về an toàn, tương đương mục 2.6 của QCVN

(2) IEC 61960-3: 2017 – Yêu cầu về đặc tính điện, tương đương mục 2.5 của QCVN

 

Q3> Công ty chúng tôi có cần phải thử nghiệm phần vận chuyển của QCVN 101:2016/BTTTT  để thực hiện công bố hợp quy cho pin lithium hay không?

A3> Căn cứ theo ghi chú (**) tại phần cuối của phụ lục 2 Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT thì không bắt buộc phải thử nghiệm an toàn vận chuyển theo mục 2.6.2.7 của QCVN 101:2016/BTTTT để công bố hợp quy cho pin lithium.

 

Q4> Nếu chúng tôi đã có kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm nước ngoài theo tiêu chuẩn IEC, chúng tôi có thể sử dụng để lập báo cáo tự đánh giá sự phù hợp để làm thủ tục công bố hợp quy hay không?

A4> Hiện tại, Bộ TT&TT và Cục Viễn Thông chấp nhận kết quả thử nghiệm nước ngoài nếu kết quả thử nghiệm đó đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Ban hành bởi Phòng thử nghiệm đặt tại các quốc gia đã ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) với Việt Nam (bao gồm 04 quốc gia: Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Canada).

(2) Phòng thử nghiệm đó đã được Bộ TT&TT thừa nhận các phép đo theo quy chuẩn QCVN 101:2016/BTTTT hoặc QCVN 101:2020/BTTTT

Hiện tại chưa có phòng thử nghiệm nào ở nước ngoài được Bộ TT&TT thừa nhận kết quả thử nghiệm theo MRA cho QCVN 101. Hơn nữa, Bộ TT&TT cũng đã mô tả rõ yêu cầu về kết quả thử nghiệm pin được chấp nhận trong văn bản hướng dẫn chính thức số 2305/BTTTT-KHCN. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện thử nghiệm tại phòng thử nghiệm trong nước, đã được Bộ TT&TT chỉ định thử nghiệm quy chuẩn QCVN 101 hoặc tiêu chuẩn IEC tương đương.

 

Q5> Liệu Bộ TT&TT có tiếp tục cho miễn hợp quy đối với yêu cầu về đặc tính điện theo QCVN 101:2020/BTTTT hay sẽ yêu cầu thử nghiệm toàn bộ các nội dung của quy chuẩn từ ngày 01 tháng 7 năm 2021?

A5> Do thử nghiệm đặc tính điện đối với pinlithium cần ít nhất 90 ngày liên tục để thử nghiệm và gây ra chi phí lớn, Bộ TT&TT Việt Nam vẫn có thể tạm thời cho phép miễn công bố hợp quy đối với đặc tính điện, chỉ yêu cầu công bố hợp quy đối với phần an toàn. Trong trường hợp đó, Bộ TT&TT sẽ ghi rõ yêu cầu cụ thể tại Thông tư chính thức mà sẽ thay thế Thông tư 11/2020/TT-BTTTT trong tương lai (dự kiến sẽ ban hành vào khoảng tháng 3~4 năm 2021)

 

Q6> Hiện tại chúng tôi có thể đăng ký thử nghiệm theo tiêu chuẩn mới QCVN 101:2020/BTTTT được không?

A6> Vì QCVN 101: 2016/BTTTT là quy chuẩn có hiệu lực tại thời điểm này, Bộ TT&TT sẽ không chỉ định phòng thử nghiệm đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa có hiệu lực QCVN 101:2020/BTTT. Nhưng Bộ TT&TT sẽ chỉ định theo tiêu chuẩn nước ngoài có giá trị tương đương là IEC 62133-2:2017 và IEC 61960-3:2017 để doanh nghiệp có thể sử dụng trong giai đoạn chuyển giao. Do đó doanh nghiệp có thể đăng ký thử nghiệm theo tiêu chuẩn tương đương cho phần "yêu cầu về an toàn" là IEC 62133-2: 2017 tại phòng thử nghiệm đã được Bộ TT&TT chỉ định thử nghiệm tiêu chuẩn đó.

 

Q7> Nếu chúng tôi đăng ký thử nghiệm theo IEC 62133-2: 2017, kết quả thử thử nghiệm này có được chấp nhận để thực hiện lập báo cáo tự đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy theo QCVN 101:2016/BTTTT và QCVN 101:2020/BTTTT hay không?

A7> Bạn có thể sử dụng báo cáo thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62133-2: 2017 để lập Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp (Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp) đối với "Mục 2.6 - Yêu cầu về an toàn" của cả QCVN 101:2016/BTTTT và QCVN 101:2020/BTTTT. Bởi vì lý do sau:

(1) Căn cứ QCVN 101:2020/BTTTT:

"QCVN 101: 2020 / BTTTT được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IEC 61960-3:2017 và TCVN 11919-2:2017 (IEC 62133-2:2017)" (tại trang số 4) nên IEC 62133-22017 được chấp nhận làm căn cứ để lập BCTDG theo yêu cầu an toàn mục 2.6 của QCVN 101:2020/BTTTT. Điểm này cũng giống như thời điểm Bộ TT&TT cho phép sử dụng kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn nước ngoài IEC 62133 để thực hiện công bố hợp quy đối với QCVN 101:2016/BTTTT – mục 2.6 trong giai đoạn 2017 ~ 2018.

(2) Căn cứ Hướng dẫn số 2305/BTTTT-KHCN ngày 23/6/2020:

“tổ chức và cá nhân cũng được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62133:2012 hoặc tiêu chuẩn IEC 62133 phiên bản mới hơn” (để công bố hợp quy theo QCVN 101:2016/BTTTT)

Đây được cho là hướng dẫn có chủ ý ​​của Bộ TT&TT để tạo điều kiện cho nhà sản xuất và các công ty nhập khẩu có thể chủ động đăng ký thử nghiệm theo IEC 62133-2:2017 ngay từ thời điểm này, qua đó doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và không bị vướng mắc trong thủ tục hợp quy hoặc bị trậm chễ khi nhập khẩu sau ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

Q8> Có Phòng thử nghiệm nào đã được Bộ TT&TT Việt Nam chỉ định thử nghiệm theo tiêu chuẩn mới IEC 62133-2:2017? Chúng tôi có thể đăng ký thử nghiệm từ bây giờ không?

A8> Phòng thử nghiệm pin lithium VNCA của ExtendMax đã được Bộ TT&TT Việt Nam chỉ định là phòng thí nghiệm đầu tiên được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62133-2:2017 (bên cạnh việc chỉ định thử nghiệm phần an toàn của QCVN 101: 2016/BTTTT). Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62133-2:2017, mà còn cung cấp các tư vấn về thủ tục hợp quy, nhập khẩu ở cấp độ chuyên gia đã được nhiều nhà sản xuất như HMD (sản xuất điện thoại Nokia), Lenovo, Dell, Fujitsu, OPPO, realme, OnePlus… tín nhiệm, sử dụng dịch vụ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

 

Thông tin liên hệ để được tư vấn về thủ tục nhập khẩu Pin Lithium

CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

Hotline: 0915 836 555 | Hanoi: 024 6666 3066

Email: consultant@extendmax.vn | phuong.tran@extendmax.vn

Hotline chuyên gia tư vấn giấy phép Mật mã dân sự: 0915 836 555

Trụ sở chính: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Phòng thử nghiệm: Biệt thự BT02-21 KĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Phòng thử nghiệm pin lithium VNCA

Nếu bạn thấy bài viết hướng dẫn của chúng tôi là hữu ích và có giá trị áp dụng trong thực tế, xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách đánh giá ở phần dưới của bài viết, để lại bình luận, và chia sẻ bài viết tới những người bạn hoặc những người làm việc cùng ngành nhập khẩu, logistics. Đánh giá của bạn sẽ là động lực lớn để chúng tôi viết các hướng dẫn thủ tục chi tiết hơn, có giá trị hướng dẫn hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về các quy định pháp luật, thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội