Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Tác giảTrần Thanh Phương
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo
Theo chân ExtendMax khám phá Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới kỳ ảo

Khám phá những điểm đến tuyệt đẹp tại Phượng Hoàng Cổ Trấn và Trương Gia Giới cùng ExtendMax trong một chuyến du lịch company trip diệu kỳ.

Đã từ lâu nghe nói đến cảnh đẹp Phượng Hoàng Cổ Trấn và Trương Gia Giới, các cô gái ExtendMax đứng ngồi không yên từ tận đầu năm chờ đợi một chuyến company trip cùng những trải nghiệm tuyệt đỉnh ở xứ phương bắc. Hãy cùng theo chân ExtendMax trong chuyến du lịch diệu kì khám phá 2 danh lam thắng cảnh bậc nhất Trung Quốc với thời gian 4 ngày - 3 đêm. Chúng tôi cũng chia sẻ những cạm bẫy trong chuyến đi - những mánh khóe mà các công ty bán tour không bao giờ muốn bạn biết.

 

Hạ cánh Trương Gia Giới

Khởi hành từ trụ sở chính của ExtendMax, chúng tôi tới Sân bay Nội Bài vào lúc 15h30 ngày 07/06/2024. Đoàn khởi hành cùng hành lý gọn nhẹ và được trưởng đoàn hướng dẫn khá kỹ nên quá trình xuất cảnh rất suôn sẻ. Cả đoàn lên máy bay khoảng 19h15, trải qua khoảng 90 phút bay trong một chuyến bay chật ních. Nếu chúng tôi tới vào ban ngày, chắc hẳn view từ trên cao xuống toàn bộ vùng núi Trương Gia Giới sẽ là một trải nghiệm khó quên. Thật đáng tiếc là chuyến bay hạ cánh sân bay Trương Gia Giới tầm 21h30 giờ Trung Quốc.

Trương Gia Giới (tiếng Anh: Zhangjiajie, tiếng Trung: 张家界市) là một thành phố cấp địa khu trực thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trương Gia Giới là một thành phố cấp địa khu nên diện tích bao trùm một vùng vô cùng rộng lớn, có 22 thành phố nhỏ trực thuộc được phân bổ rải rác trên những khu vực thung lũng xen kẽ giữa các dãy núi. Tên gọi Trương Gia Giới được cho là có liên quan đến Trương Lương, một chính trị gia nổi tiếng thời Hán, người đã ẩn cư tại vùng này. Hiểu theo nghĩa Tiếng Việt, Trương Gia Giới có nghĩa là vùng đất của nhà họ Trương hoặc biên giới của nhà họ Trương.

Sân bay Trương Gia Giới là một sân bay nội địa nhỏ, chỉ đón các chuyến bay charter từ quốc tế nên số lượng cửa làm thủ tục xuất cảnh không nhiều. Chúng tôi kiên nhẫn xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh, không mong chờ một số rắc rối bây giờ mới xuất hiện.

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, nhiều thành viên trong đoàn chúng tôi được cán bộ Hải Quan Trung Quốc gọi vào phòng riêng mà không cho biết lý do. Điều đặc biệt là họ hầu như chỉ gọi những người đã có gia đình. Các cô gái trẻ của ExtendMax, dường như đã sử dụng nhan sắc để làm mê hoặc cán bộ Hải quan, được nhập cảnh rất thuận lợi. Mặc dù là người đã nhập cảnh Trung Quốc vài lần và đã từng "uống trà" với cán bộ hải quan Trung Quốc, tôi cũng cảm thấy bị lãng phí thời gian.

Một cô gái Miêu - Phượng Hoàng cổ trấn

Một cô gái Miêu đã mê hoặc các bạn Hải quan Trung Quốc

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, tôi biết chỉ cần bình tĩnh và hành xử tự nhiên để họ quan sát thấy không có gì bất thường, mọi việc sẽ OK. Trải qua gần 40 phút, lần lượt từng người trong đoàn chúng tôi được trả hộ chiếu để ra khu vực nội địa. Đoàn ExtendMax là những hành khách cuối cùng lên xe ra khỏi sân bay Trương Gia Giới.

Chúng tôi đến khách sạn vào lúc 23h30. Đây là một khách sạn được quảng cáo là 4 sao theo "tiêu chuẩn địa phương", tọa lạc tại một thành phố nhỏ của tỉnh Hồ Nam (Hunan - 湖南) Trung Quốc. Khách sạn khá cũ nhưng phòng lại rộng, tính ra cũng không bị quá thiệt thòi.

 

Khám phá Phượng Hoàng cổ trấn

Sáng hôm sau, cả đoàn dậy rất sớm để xuất phát đi Phượng Hoàng Cổ Trấn bằng xe du lịch. Hành trình từ thành phố gần sân bay tới Phượng Hoàng Cổ Trấn mất khoảng 3 giờ, tuy nhiên chúng tôi không bị mệt mỏi do chất lượng đường cao tốc ở Trung Quốc rất tốt. Đường trải thẳng, êm, gần như không phát hiện các điểm gờ nối. Tuyến đường chạy qua một vùng đèo núi tương tự như các tỉnh phía bắc của Việt Nam nhưng xe cứ như đang đi trên đồng bằng. Chúng tôi gần như không phải đi qua bất kỳ một khúc cua gấp hoặc phải một leo dốc nào. Toàn bộ các con dốc, đèo, đồi đều được làm cầu trên cao hoặc làm hầm để xe có thể xuyên thẳng qua.

Phượng Hoàng cổ trấn (tiếng Anh: Fenghuang Guzhen, tiếng Trung: 凤凰古鎮) thật ra có tên là Đà Giang trấn (沱江镇), là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Phượng Hoàng, Châu tự trị Tương Tây của dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu, trực thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Thị trấn trải dài khoảng 3km dọc 2 bên bờ sông Đà Giang (Trung Quốc), trong trấn có một tòa thành cổ tên Phượng Hoàng. Rất có thể đây là lý do cư dân mạng Việt Nam gọi thị trấn này là Phượng Hoàng cổ trấn

Phượng Hoàng Thành - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Phượng Hoàng Thành - Đà Giang Trấn - Trung Quốc

Đã từ lâu nghe cư dân mạng ca ngợi vẻ đẹp của Phượng Hoàng cổ trấn, cả đoàn rất háo hức được khám phá trực tiếp. Quả thật, cảnh ở nơi đây còn đẹp hơn trong ảnh. Mặc dù chúng tôi đến vào một ngày mưa, chúng tôi cũng đã choáng ngợp trước vẻ đẹp nên thơ của một thị trấn cổ, có lẽ còn thấy nó đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Thị trấn được quy hoạch rất tốt, toàn bộ các kiến trúc đều có nét tương đồng nhuốm màu thời gian. Khung cảnh không xuất hiện bất kỳ một kiến trúc hiện đại nào, tạo nên một không gian như trôi chậm lại vài trăm năm trước so với thế giới bên ngoài.

Quảng Trường Phượng Hoàng

Quảng trường Phượng Hoàng một ngày mưa

Cầu Đá Nhảy ở Phượng Hoàng cổ trấn được xây dựng từ năm 1704, năm Khang Hy thứ 43. Cây cầu này được làm các phiến đá hình trụ tròn ghép lại, cách nhau một bước chân, có hai hàng song song nhau để người qua lại. Cây cầu này dường như đã là một điểm check in sống ảo nổi tiếng nhất ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tất nhiên là chúng tôi đã không bỏ qua.

Check in Cầu đá nhảy Phượng Hoàng cổ trấn

Check-in Cầu đá nhảy Phượng Hoàng cổ trấn

Buổi tối, cả đoàn dùng bữa tại một nhà hàng ở ngay trung tâm Phượng Hoàng cổ trấn. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi bữa ăn này khá ngon, vượt ngoài dự đoán về một bữa ăn theo tour du lịch - thường là rất chán. Tại đây, CEO của ExtendMax đã tham gia một thử thách đầy thú vị và đặc sắc: uống rượu theo tiêu chuẩn rể Miêu. Đây là một phong tục truyền thống lâu đời, đòi hỏi người tham gia phải uống một lượng rượu lớn trong thời gian ngắn để chứng tỏ bản lĩnh và lòng dũng cảm. Những người vượt qua được thử thách này sẽ được thừa nhận đủ tiêu chuẩn cưới vợ Miêu. Hãy xem CEO Trần Thanh Phương có vượt qua được thử thách không và sẽ chọn cô gái Miêu nào nhé. 

 

"Lên đỉnh" tập thể ở Thiên Môn Sơn

Thiên Môn Sơn (tiếng Anh: Tianmen Shan, tiếng Trung: 天门山) là vườn quốc gia lớn thứ hai trong địa phận Trương Gia Giới, được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, một khu vườn tuyệt đẹp nằm ở lưng chừng trời và là biểu tượng của Trương Gia Giới. Thiên Môn Sơn có độ cao trung bình khoảng 1400m so với mực nước biển, thời tiết rất mát mẻ với nhiệt độ trong khoảng 20 ~ 24 ℃ vào mùa hè.

Cấu tạo địa chất của vùng núi Thiên Môn Sơn rất khác biệt so với vùng núi phía bắc của Việt Nam. Từng thớ đá đặt ngang thể hiện rõ kết cấu địa chất của từng thời kỳ lịch sử, xếp chồng lên nhau tạo thành những ngọn núi thẳng đứng với cây cối xanh mướt. Hành trình cáp treo lên đỉnh Thiên Môn Sơn là một trong những hành trình ngoạn mục nhất mà tôi đã từng trải qua.

Góc nhìn từ cáp treo Thiên Môn Sơn

Khung cảnh nhìn từ cáp treo Thiên Môn Sơn

Tên gọi Thiên Môn Sơn có nghĩa là núi cổng trời. Tương truyền từ đời nhà Hán, ngọn núi bỗng nhiên nứt ra một lỗ thủng lớn tạo nên một lỗ hổng khổng lồ xuyên qua núi. Người dân ở đây tin rằng đó là dấu hiệu may mắn, ngọn núi này cũng trở thành một ngọn núi linh thiêng về mặt phong thủy.

Cổng trời Thiên Môn Sơn
Cổng trời ở đỉnh Thiên Môn Sơn

Xem show thực cảnh Thiên Cổ Tình

Sau hành trình ngắm cảnh kỳ diệu ở Thiên Môn Sơn, chúng tôi quay lại khu vực thành phố cách đó 30km để ăn tối và xem show diễn thực cảnh Trương Gia Giới Thiên Cổ Tình. Show diễn này được quảng cáo là show diễn cuối cùng của đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu nên cả đoàn rất háo hức.

Quả thật, show diễn rất hoành tráng về mặt kỹ xảo, người Trung Quốc đưa được cả hồ nước lên sân khấu rồi thoáng chốc biến hồ nước thành núi non chỉ trong 15 giây. Các diễn viên trình diễn rất chuyên nghiệp, mang đậm nghệ thuật múa cổ truyền của Trung Quốc vào vở diễn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem một show diễn thực cảnh thì chắc hẳn bạn sẽ thấy 60 phút ở đây là một trải nghiệm tuyệt vời.

Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, show diễn này mang nặng tính trình diễn nghệ thuật sân khấu và kỹ xảo nên tính "tả thực" của cuộc sống lại bị che lấp đi. Rất có thể bạn sẽ thấy show diễn "Ký ức Hội An" hoặc "Tinh hoa Bắc Bộ" của Việt Nam có phần vượt trội hơn nhiều ở khía cạnh này.

Show diễn thực cảnh Trương Gia Giới Thiên Cổ Tình

Show diễn thực cảnh Trương Gia Giới Thiên Cổ Tình

Du ngoạn thuyền rồng hồ Bảo Phong

Hồ Bảo Phong (tiếng Anh: Baofeng Lake, tiếng Trung: 宝峰湖)  là hồ nước ngọt có diện tích rộng lớn với hơn 15ha, trải dài đến 2.5km xung quanh khu thắng cảnh Trương Gia Giới. Cái tên Bảo Phong cũng là được đặt theo dãy núi Bảo Phong sừng sững nằm bên cạnh, kết hợp tạo nên khung cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ. Hồ nước ngọt này là một hồ nước trên núi, có nhiều điểm tương đồng với Hồ Ba Bể ở Việt Nam. Mặt nước rộng lớn với nhiều vách núi bao quanh giúp bạn trải nghiệm cả biển và núi cùng một lúc.

Cảnh quan tráng lệ ở Hồ Bảo Phong - Vũ Lăng Nguyên

Cảnh quan tráng lệ ở Hồ Bảo Phong - Vũ Lăng Nguyên

Trên mặt hồ có hai nhà thuyền nơi khách du ngoạn giao lưu và nghe những giai điệu ca nhạc của các chàng trai, cô gái người Thổ Gia 

Một a mei người dân tộc Thổ Gia trên Hồ Bảo Phong

Một a mei người dân tộc Thổ Gia trên Hồ Bảo Phong

Tour mua sắm đầy cạm bẫy

Như mọi người đều đã biết, một trong những "đặc sản" của tour du lịch là các điểm mua sắm theo chương trình. Cá nhân tôi không có nhiều bài xích đối với hình thức tiếp thị đặc thù trong các tour du lịch do đây là một hình thức "cộng sinh" giữa các công ty bán hàng với đơn vị tổ chức tour. Các công ty này có tài trợ cho công ty tổ chức tour, góp phần đưa ra mức giá tour du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, như bạn đã biết, không có bữa ăn trưa nào là miễn phí hết. Những lần trước đi Trung Quốc theo diện công tác nên chưa được trải nghiệm việc mua sắm theo tour, lần này tôi rất tò mò xem họ sẽ bán gì, làm thế nào để du khách chịu rút hầu bao. Không ngoài dự đoán, tất cả các cửa hàng chúng tôi được đưa đến đều bán và tiếp thị các sản phẩm liên quan đến 2 nhu cầu lớn nhất của con người: tài lộc và sức khỏe.

Tiệm thuốc đông y khí công điện giật

Điểm đầu tiên trong hành trình mua sắm là một công ty bán thuốc đông y. Trong căn phòng giới thiệu sản phẩm, một vị thầy thuốc trông rất tử tế giới thiệu họ là đơn vị y tế chuyên phục vụ giới lãnh đạo và các chính trị gia, doanh nhân cao cấp. Tuy nhiên, theo yêu cầu của chính phủ (Trung Quốc) để quảng bá văn hóa, họ phải tiếp đón các đoàn khách du lịch.

Một vài người sẽ được mời lên để các thầy thuốc đông y sử dụng khí công để chữa bệnh. Theo mô tả, khí công sẽ được truyền từ tay khí công sư sang người trải nghiệm, tạo cảm giác tê tê nhoi nhói như điện giật. Những người tham gia trải nghiệm đều xác nhận với tôi điều này là đúng.

Tuy nhiên, quá trình "truyền khí công" lại đi kèm những tiếng kêu tách tách đáng ngờ, mỗi tiếng kêu tách là một lần người trải nghiệm thấy nhoi nhói như điện giật. Điều này làm tôi nhớ tới cái pin khô dùng để kích tia lửa điện trong bật lửa gaz dạng nút bấm. Điện giật là có thật, tin hay không thì tùy bạn nha.

Thưởng thức đặc sản trà đen Hồ Nam

Đã nhiều lần nghe nói về văn hóa uống trà của người Trung Quốc, tôi tưởng tượng mình sẽ được tham gia một buổi trình diễn trà đạo theo đúng nghĩa. Tôi mong chờ sẽ được nhìn ngắm trà sư múa ấm, xoay chén, rót nước như điệu múa và giới thiệu về cách pha trà, thưởng trà của người Trung Quốc.

Nhưng không, đây là một buổi bán hàng mang phong cách đa cấp. Nhân viên bán hàng của công ty trà lấy một cốc dầu ăn trộn đều với nước rồi pha trà đen vào. Thật kỳ diệu, toàn bộ dầu ăn được tách ra thành 1 lớp riêng, trả lại lớp nước gần như trong vắt. Qua đó, nhân viên bán hàng của công ty giới thiệu về tác dụng giảm béo, làm sạch mạch máu bảo vệ tim mạch của trà đen. Màn trình diễn sẽ rất thuyết phục nngười giới thiệu là một cô gái mảnh mai khoảng 45 ~50kg. Rất tiếc người giới thiệu trà cho chúng tôi lại là một cô gái có phần mũm mĩm, khoảng 65kg.

Các loại trà đen được chia ra 4 loại chính theo năm tuổi bao gồm 5 năm, 10 năm, 18 năm, và 30 năm, giống như cách chia phẩm cấp rượu wishkey của người Scotland. Trà được giới thiệu với giá bán ban đầu khá cao. Sau khi thấy nhóm chúng tôi không ai có nhu cầu mua, giá bán cuối cùng được hạ xuống mức mua 1 tặng 1. Nếu bạn có nhu cầu mua trà, tôi tin rằng mức giá cuối cùng này là phù hợp cho một trải nghiệm thưởng thức, nhưng đừng quá tin vào tác dụng chữa bệnh của nó.

Ông chủ bán "ngọc bích" siêu khuyến mãi

Điểm tiếp theo của chương trình là một công ty bán ngọc bích, phỉ thúy có hệ thống tủ trưng bày sản phẩm vô cùng tráng lệ, vượt xa tất cả các công ty đá quý ở Việt Nam. Ở đây chúng tôi đã được trải nghiệm một các bước bán hàng tuyệt đỉnh, một màn thao túng tâm lý từ những bậc thầy đỉnh cấp.

Bước 1 - Chào hỏi: Mọi người được tiếp đón trọng thị ngay từ ngoài sảnh, được giới thiệu về các bảo vật mà ông chủ trưng bày. Lạ kỳ thay, trong số bảo vật có một bộ giáp tùy táng bằng ngọc bích mà chỉ có các bậc đế vương, những quý tộc cao quý nhất thời Trung Quốc cổ đại. Đây hẳn là một bảo vật cấp quốc gia của Trung Quốc nhưng lại được trưng bày tại một chi nhánh của một công ty, vậy công ty này chắc hẳn là giàu có lắm.

Bước 2 - Làm thân: Mọi người được đưa vào một căn phòng để giới thiệu sản phẩm, nhân viên bán hàng chưa giới thiệu được 5 phút thì có một người ra dáng cấp quản lý thông báo ông chủ công ty mới tới thăm chi nhánh. Do đây là một đoàn khách đặc biệt, đến vào ngày đặc biệt nên đích thân ông chủ sẽ tới chào hỏi mọi người.

Ông chủ là một doanh nhân tuổi trung niên, cả người lấp lánh kim loại màu vàng từ trên xuống dưới, tự giới thiệu là người Đài Loan sắp lấy vợ Việt Nam. Với tư cách là rể Việt Nam, ông gửi tặng những người đồng hương của vợ một món quà - một đồ trang sức nhỏ bằng ngọc bích. U là trời, cả đoàn vỡ òa lên sung sướng, sao lại có vận may như vậy.

Bước 3 - Rải thính: Tiếp theo, ông chủ giới thiệu một loạt các tác phẩm bán chạy nhất. Màn giới thiệu cực kỳ thuyết phục khi ông chủ kéo từ trong ngực áo ra mặt dây chuyền ngọc bích đang đeo, giống hệt như sản phẩm đang bán. Với một người giàu có như thế thì các sản phẩm này hẳn là quý lắm.

Cảm xúc của cả đoàn được đẩy lên đến đỉnh cao khi ông chủ mang ra một số vòng ngọc, quyết định chỉ lấy tiềng công chế tác, ngọc bích coi như tặng đồng hương của vợ. Mặc dù nhiều nhân viên thì thầm góp ý như vậy sẽ lỗ, ông chủ vẫn quyết chỉ bán với giá 500k.

Bước 4 - Chốt sale:

Ông chủ tiếp tục chọn một số khách hàng tiềm năng để trực tiếp giới thiệu mặt dây chuyền và tỳ hưu ngọc bích. Nhân dịp trọng đại này, ông chủ chỉ lấy tiền nguyên liệu vàng khảm trên ngọc, ngọc bích và công chế tác tặng hết cho đồng hương. Mặt dây chuyền có giá niêm yết khoảng 25 triệu VND được giảm giá trực tiếp xuống còn khoảng 3 triệu VNĐ. Là bạn, bạn có thấy hấp dẫn không?

Hậu mua bán: Sau này khi ra sân bay chúng tôi mới biết tất cả các đoàn đều tình cờ gặp được lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đá quý đó. Tùy theo độ tuổi của diễn viên chính, người đó có thể là ông chủ bán rẻ cho đồng hương bên vợ, con trai ông chủ bán phá giá để chứng minh năng lực cho cha, con gái ông chủ, vợ ông chủ... Theo cá nhân tôi, sản phẩm đáng mua nhất ở đây chính là chiếc vòng ngọc trong màn "rải thính". Thính có thơm thì cá mới tới, phải không bạn? Tuy nhiên, chúng ta không nên mong chờ việc có thể sở hữu vòng ngọc bích với giá 500k. Tuy nhiên, hẳn nó là hàng rep 1-1 cao cấp.

Tiệm kim hoàn vương cung Thổ Ty Thành

Thổ Ty Thành là thủ phủ của của vương gia vùng tự trị Tương Tây, do người Thổ Gia chiếm đa số nên Thổ Ty Vương là người Thổ Gia. Vương cung của người Thổ Gia - một dân tộc thiểu số của Trung Quốc, có quy mô gần bằng Tử Cấm thành trong kinh thành Huế, có lẽ gấp vài lần dinh vua Mèo Hà Giang. Chuyến tham quan nơi này thực sự đáng giá. Bạn sẽ choáng ngợp trước những kiến trúc đặc sắc của dân tộc Thổ Gia với tuổi đời khoảng 300 năm. 

Vương cung Thổ Ty Thành

Kiến trúc Thổ Ty Thành vô cùng đặc sắc

Tại điểm tham quan có một tiệm kim hoàn bán trang sức bạc chế tác thủ công theo phong cách của người Thổ Gia và người Miêu. Khoa học đã chứng minh sử dụng để làm dụng cụ ăn uống rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên hãy giảm đi 90% những gì mà hướng dẫn viên nói với bạn. Bạc 999 ở Việt Nam cũng có rất nhiều và giá chỉ bằng 1/3 tại đây. Nếu không băn khoăn về giá, hãy lựa chọn một món đồ trang sức nhỏ để làm kỷ niệm cho chuyến đi.

Kiến trúc 300 năm tuổi ở Thổ Ty Thành

Kiến trúc 300 năm tuổi ở Thổ Ty Thành

Những trải nghiệm khác về Trung Quốc

Mua sắm nên mặc cả: Người Trung Quốc hầu hết đều nói thách, bạn nên mặc cả. Giá hợp lý sẽ vào khoảng 2/3 giá mà họ nói với bạn. Tất nhiên là khi vào các cửa hàng tiện lợi mua sắp thì đừng nói thách nha. Hoặc nếu bạn muốn mua ở tiệm đá quý của "ông chủ Đài Loan" thì nên mặc cả 90% giá niêm yết

Vẫn sử dụng được tiền mặt: Trước chuyến đi, tôi khá lo lắng về việc Trung Quốc rất hạn chế trong sử dụng tiền mặt. Nhưng không phải đâu nha, hoặc ít nhất là ở các vùng du lịch thì việc sử dụng tiền mặt khá thuận lợi

Người TQ ít nói tiếng Anh: Người Trung Quốc ít có khả năng sử dụng tiếng Anh, kể cả các nhân viên ở khách sạn lớn và các nhà hàng, thậm chí các nhân viên ở Starbuck nơi đây cũng không sử dụng tiếng Anh thành thạo. Bạn có thể khắc phục sự bất tiện này bằng cách sử dụng google translate.

Quy hoạch hạ tầng tuyệt vời: Quy hoạch hạ tầng của Trung Quốc thực sự tuyệt vời. Hầu hết nhà riêng đều là các căn hộ chung cư, mặt tiền đường phố lớn đều là các cửa hiệu thương mại nên rất đồng bộ. Chúng tôi gặp rất ít những gánh hàng rong hoặc cửa hàng lụp xụp như ở Việt Nam.

Công ty tổ chức tour: Các công ty tổ chức tour phía Việt Nam thực hiện chương trình khá tốt, hướng dẫn viên phía đối tác Trung Quốc vốn là một người dân tộc Kinh (dân tộc Kinh sống tại Trung Quốc) nên nói tiếng Việt rất sõi. Có một điểm cộng là trong chuyến đi này hướng dẫn viên phía Trung Quốc không quá dẫn dụ đoàn chúng tôi mua đồ tại các cửa hàng theo chương trình. Điều này khác hẳn so với chuyến company trip đi Thailand năm 2023 của chúng tôi.

Khách hàng đánh giá
5
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội